Welkom op de website van de Stichting Vrienden Gezinshuizen Ermelo ( SVGE).

De stichting is op 14 mei 2009 opgericht, toen het eerste gezinshuis in Ermelo is gestart. Het doel van de stichting is de kinderen die in gezinshuizen in Ermelo wonen te ondersteunen. Al de binnenkomende giften komen volledig ten goede aan de kinderen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie vrijwilligers. Voor de vrijwilligers is geen beloningsregeling van toepassing. Het betreft zuiver vrijwilligerswerk.
Voorzitter: Steven (S.) van Loo
Secretaris: Arie ( A.) van Buuren
Penningmeester: Meta (M.) Beijes

Waarom een Stichting Vrienden?
De kinderen die in een gezinshuis wonen hebben vaak onvoldoende middelen voor aanschaf van kleding en bijv sportclubcontributie, maar ook voor het ondernemen van uitstapjes als gezin. Hierin willen wij hen ondersteunen, zodat de kinderen de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen en te integreren in de maatschappij.

Een gezinshuis is een huis waar naast het gezin, kinderen met een (verstandelijke) beperking wonen. Het huis staat in een gewone buurt, zodat de kinderen opgroeien in een gewone woonwijk en onderdeel zijn van de maatschappij. Omdat deze kinderen niet langer thuis kunnen wonen, worden zij opgevangen in het gezinshuis. De kinderen worden veelal via de William Schrikkerstichting en Bureau Jeugdzorg in een gezinshuis geplaatst. Om allerlei redenen zijn de eigen ouders niet in staat hun kinderen voldoende begeleiding te geven. Voor deze kinderen is ’s Heeren Loo gestart met gezinshuizen. De visie van ’s Heeren Loo is om kinderen zoveel mogelijk in een gezinssituatie op te laten groeien en alleen als het niet anders kan, andere vormen van ondersteuning te bieden. Dit kan zijn via ambulante ondersteuning bij eigen ouders, maar in sommige situaties is het gezinshuis de beste oplossing.
Omdat ouders onvoldoende financieel bijdragen komen zij  niet in aanmerking voor kinderbijslag. Ook de financiële ondersteuning vanuit de William Schrikkerstichting is minimaal. Hierdoor zijn er weinig middelen voor het kopen van kleding, schoeisel of voor deelname aan een sportclub. De financiering van de zorg ( AWBZ ) geeft hiervoor geen vergoeding. Deze gaat er vanuit dat dit uit de bijdragen van de ouders komt.

Om die reden willen wij u als ondersteuners van de Stichting vragen een bijdrage naar de Stichting over te maken om dit voor de kinderen mogelijk te maken en een onderdeel van de maatschappij te zijn.

Vandaar onze leuze: Klimmen naar een betere toekomst! Helpt u mee? 
In Ermelo is het eerste gezinshuis aan de Oude Telgterweg 125.
Gerard Meinen & Albertha de Voogd vormen samen met hun tweeling dit gezinshuis. Zij bieden een veilige woonplek voor vier kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Anno 2016 zijn er zeven gezinshuizen in Ermelo.

Beleidsplan Stichting Vrienden Gezinshuizen Ermelo:
De Stichting heeft tot doel:
1. Het realiseren van faciliteiten in en rond woonhuizen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen in de Gemeente Ermelo, die bijdragen aan een vrolijke en vriendelijke sfeer binnen de woonhuizen en die het welzijn van de gehuisveste kinderen bevorderen.
2. De jeugdigen in het Gezinshuis financieel te ondersteunen waardoor de jeugdigen optimale kansen krijgen tot persoonsontwikkeling, sociale aanpassing, socialisatie en maatschappelijke integratie en
3. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties
- schenkingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten
De penningmeester beheert het vermogen. De bestuursvergadering stelt vast aan welke aanvragen van de gezinshuizen eventueel binnengekomen gelden worden besteed.

Ontbinding en vereffening:

Indien de Stichting zal ophouden te bestaan dan zal een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting of ten behoeve van een algemeen nu beogende instelling. Hiervoor zijn regels opgenomen in de Statuten.

Controle financiën en vermogen:
De penningmeester beheert het vermogen en stelt het bestuur op de hoogte van de stand van zaken tijdens de bestuursvergaderingen (4 x per jaar). Het fiscaal nummer is: 8209.34.367.

Beleidsplan 2016 en verder:
- Bijeenkomst gezinsouders organiseren.
- Vernieuwde inventarisatie wensen uitvoeren.

Evaluatie beleidsplan:

In de bestuursvergaderingen zal het beleidsplan gevolgd worden,  eventueel bijgesteld of aangevuld worden. Tevens wordt jaarlijks een evaluatie gehouden ten aanzien van de uitgevoerde acties.

Wilt u meer informatie over Gezinshuis Ermelo? Klik hier voor de folder.